Soho Restaurant & Music Club

Santa Barbara, 1221 State St #205, 93101, CA,
Soho Restaurant & Music Club , Santa Barbara, CA
Sat, Jun 24 8:00 pm
21 and up

Soho Restaurant & Music Club , Santa Barbara, CA
Fri, Jun 30 9:30 pm
21 and up

Soho Restaurant & Music Club , Santa Barbara, CA
Sat, Sep 16 9:00 pm
21 and up