Soho Restaurant & Music Club

Santa Barbara, 1221 State St #205, 93101, CA, United States
Soho Restaurant & Music Club , Santa Barbara, CA
Wed, Oct 5 8:00 pm
21 and up

Soho Restaurant & Music Club , Santa Barbara, CA
Fri, Dec 9 7:00 pm
21 and up